lunes, 21 de febrero de 2011

La desulfatació de bateries

Durant molts anys s’han fet servir dispositius de pulsos, additius, carregadors especials per tal de recuperar les bateries, tot això la indústria de les bateries ho ha rebutjat. Les proves científiques que proven la millora de la bateria sempre han invalidat aquests sistemes.

El procés de desulfatació de bateries que fem servir a RenoBat és totalment acceptat per a la comunitat científica ja que, des de l’avaluació de la bateria fins a la seva conclusió, tots els seus procediments estan basats en fets científics que ho corroboren. La base de tot és la mesura de la impedància de les cel·les de la bateria, és a dir, la resistència interna, ja que a mesura que la impedància augmenta el rendiment de la bateria disminueix. Quan eliminem la sulfatació de la bateria fem que la impedància disminueixi provocant així que la seva capacitat augmenti i, per tan, la seva vida útil també.

A mesura que augmenta els cicles de la bateria, el sulfat es va acumulant a les plaques formant una capa resistiva. La formació d’aquesta placa provoca que el temps de càrrega augmenti en un 10-15% i que la capacitat de la bateria disminueixi fent que s’hagi de canviar prematurament aquella bateria. Segons el Consell Internacional de Bateries, el 70% de les bateries mor prematurament a causa de la sulfatació.

RenoBat fa servir uns desulfatadors capaços de desfer el sulfat de les plaques i que permeten portar a terme la desulfatació de les bateries a casa del client en menys d'una hora. Analitzant certs paràmetres de la bateria, entre ells la impedància, ens permet determinar el sulfat acumulat a les plaques, aplicar el temps de tractament adequat i , finalment, que el sulfat es dissolgui. Amb això fem que la bateria allargui la vida i disminuïm el temps i el número de cargues lo qual implicarà un estalvi econòmic. A més detectem anomalies que més endavant provocaran costoses reparacions o canvis de bateria.

RenoBat utilitza unes màquines d'última generació que permeten portar a terme tots els procediments sense haver de fer inversió en local físic i ,a més, el client s'estalvia les despeses de transport de la bateria. Molts altres models de negoci no tenen aquests dos aspectes en consideració cosa que fan de RenoBat un negoci interessant tan pels empresaris com pels qui volen endegar un negoci d'aquest tipus.

En temps econòmics difícils les empreses busquen estalviar diners augmentant l’eficiència dels processos. L’equip de RenoBat fa servir per primera vegada un sistema econòmicament viable que permet desulfatar bateries de tot tipus (carretilles elevadores, cotxes de golf, camions, cotxes) de manera econòmica, ràpida, eficient i a casa del client!

No hay comentarios:

Publicar un comentario